How to Setup Exchange Server 2010+AD windows 2008 R2

 

מדריך להתקנה של EXCHANGE 2010 על שרת windows 2008 R2 על Forest חדש

יש לשים לב שההתקנה הבאה, הינה התקנה על דומיין חדש, למי שכבר קיים דומיין בארגון, יש לעבור לחלק של אחרי התקנת ה AD.

רשימת פעולות לביצוע pre-Installation:

התקנת גירסה של Windows Server 2008 R2 64 bit :

יש להתקין את ה exchange 2010 על מערכת הפעלה של 64 סיביות (2003, 2008 או 2008R2), תצורת מערכת הפעלה של 32 סיביות אינה נתמכת.

לאחר התקנת Windows Server 2008 R2 נוכל לפרוס התקנה של EXCHANGE 2010

להלן הפעולות שיש לבצע לפני התקנת AD ו EXCHANGE 2010.

Image

 

התקנת גירסה של Windows Server 2008 R2 64 סיביות

exchange 2010  הוא יישום של 64 סיביות ודורש גירסאות 64 סיביות של Windows Server 2003 או Windows Server 2008. עליך לבחור שרת שיש לו יכולת של גירסת 64 סיביות של Windows Server 2003 או 2008.

לאחר התקנת Windows Server 2008 R2 נוכל להגדיר את השעון ואת שם השרת להיות “EX2010”. בשלב זה שרת זה מוגדר מחשב עמדה לבדה עם הגדרות ברירת המחדל.

 Image

קביעת תצורה של כתובת IP סטטית שלך

התקנת ברירת מחדל של Windows 2008 מגדיר שלך IP v4 וכתובות IP v6 להשתמש DHCP. מאז לנו הגדרת מחשב זה יהיה בקר קבוצת מחשבים, עליך לשנות את כתובת ה-IP של המחשב להיות כתובת IP סטטית.

כדי לשנות את כתובת ה-IP שלך, לחץ על “הצג חיבורי רשת” במסך Server Manager. פעולה זו תציג הרשימה של ממשקי רשת פעיל.

Image

לחץ פעמיים על מתאם הרשת שלך כדי להציג את המצב מתאמי

Image

לחץ על לחצן מאפיינים

Image

 

האר “Internet Protocol גירסה 4 (TCP/IPv4)” ולאחר מכן הקש על הלחצן מאפיינים.

Image

 

לשנות את לחצן האפשרויות ‘שימוש בכתובת IP הבאה’, הזן כתובת IP שבו ברצונך להשתמש עבור שרת זהבדוגמה שלנובחרנו להקצות שרת זה כתובת ה-IP פנימית “192.168.0.15“. יש לנו גם לנופש חומת אש הפועלת כשער בכתובת IP “192.168.0.12”.

הערהחשוב לכלול רשימת DNS במחשב זהעליך לפרט את כתובת ה-IP של מחשב זה כערך הראשון ברשימה של שרתי DNS. בשדה שרתי DNS חלופי, הזן את כתובת ה-IP של שרת DNS המסופקים על-ידי ספק שירותי האינטרנט שלך.

לחץ על אישור כדי לשמור את השינויים.

כעת עליך לשנות את התמיכה עבור IP v6. אם הרשת שלך משתמשת IP v6, לאחר מכן תצטרך לבחור “Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)”, הקש על לחצן ‘ מאפיינים ‘ ולאחר מכן הזן כתובת סטטיתאם אינך משתמש ב– IP v6, באפשרותך להשאיר v6 IP הגדרת ברירת המחדל של DHCP.

הערה: Exchange דורש V6 IP תהיה זמינהגם אם אינך משתמש IP V6 עליך להשאיר אותו לזמיןבמהלך ההתקנה של Active Directory, יבדוק אשף ההתקנה של Active Directory IP v4 ו– IP v6 יש כתובות סטטיותכמו כתובת ה-IP v4 היא סטטית לך להמשיך בהתקנהאל תבטל V6 IP לא אחרת לא ניתן להפעיל את שירות תעבורת רכזת החלפה.

בשלב זה צריך לכלול את כל כתובות ה-IP בשרת זה כשרת כתובות IP סטטיותאו כתובת ה-IP v4 כשרת סטטי ו– v6 IP שהוגדרו באמצעות DHCP. לחץ על אישור כדי לשמור את השינויים שביצעת ולסגור את המסך חיבור רשת.

הפעלת עדכון אוטומטי

השלב הבא בביצוע שרת זה בקר תחום היא להפעיל את העדכון האוטומטילא ניתן להתקין את active Directory עד מחשב זה כולל עדכונים אוטומטית פעילהכדי להפעיל עדכונים אוטומטיים, לחץ על הקישור “הגדרת עדכונים” ולאחר מכן בחר את האפשרות להתקין עדכונים באופן אוטומטי על-ידי windows. בשלב זה Windows תבצע הורדה של עדכונים, קרוב לוודאי תצטרך לאתחל מחדש את המחשבאפשר עדכונים כדי להחיל והמחשב יופעל מחדש עד כל העדכונים שהוחלו לפני התקנת Active Directory. ברצונך להיות באמצע התקנת Active Directory כאשר עדכון אוטומטי צורך לאתחל מחדש את המחשב.

Image

 

הוספת תפקיד – Active Directory Services

בתהליך התקנת Active Directory כוללת שני שלבים: השלב הראשון הוא להתקין את Active Directory והשלב השני הוא כדי לקבוע את התצורה של Active Directory שלךלאחר השלמת הניתוח, בקר תחום, מעתה יהיו על-ידי Windows Server שלך.

שלב 1 – התקנת Active Directory

במסך ניהול מחשב, לחץ על הקישור “הוסף תפקידי“.
בכל הדו-שיח בחירת תפקידי שרת, סימון/שנתות האפשרות “Active Directory Domain Services”.

Image

כאשר אתה בוחר ב– Active Directory מסך בחירת תפקידי שרת להודיע כי עליך גם להתקין את התכונה “.NET Framework 3.5.1”. לחץ על לחצן “הוסף תכונות נדרש”. 

Image

 

לאחר אישור תכונה הדרושה, לחץ על הבא.

active Directory Domain Services להציג מידע אודות שינויים שתגרום לשרת שלךסקור מידע זה, לחץ על הבא.

Image

 

כעת ההתקנה לסרוק את תצורת, ליידע אותך אם ישנם pre-requisites אשר יש לא התגשמהאם התקנת Active Directory מציג שגיאות של, לתקן אלה בשלב זה ולאחר מכן חזור על ההתקנהלאחר שתוכנית ההתקנה מציין פגשתי כל pre-requisites ולאחר מכן לחץ על לחצן התקנה כדי להתחיל את תהליך ההתקנה.

Image

תוכנית ההתקנה תתקין כעת Active Directory בשרת שלך. 

Image

 

לאחר השלמת ההתקנה, אתה אמור לראות הודעה המציינת “ההתקנה הצליחה“.
לחץ על סגור כדי לחזור אל מסך ניהול שרת.

Image

 

שלב 2 – קביעת התצורה של Active Directory

במסך ניהול שרת כעת אמור לראות שיש לך תפקיד 1 מותקן. Active Directory Domain Services עשוי להצביע על התקנתו, אך קיימות שגיאותהסיבה לכך היא התוכנה מותקן אך אינו מוגדר.

 Image

 

כדי לקבוע את התצורה של Active Directory, לחץ על הקו תחת תפקידי המסווג “Active Directory Domain Services”. Server Manager יציג בפניך דף אודות המצב של תפקיד Directory Active.

Image

 

לחץ על הקישור “הפעל את שירותי אשף התקנת Active Directory (dcpromo.exe)”. עם הופעת תחום שירותי אשף התקנת Active Directory, לחץ על הבא.

 Image

אשף ההתקנה להציג מידע אודות הגירסה של Active directory, לחץ על הבא. 

Image

 

מאז הם בהנחה ש-exchange Server זה יהיה בקר התחום הראשון, אנו בוחרים “יצירת תחום חדש ביער חדש“. לחץ על הבא.

Image

 

הזן את שם התחום שלךשם התחום שתזין כאן הוא שם התחום שבו Exchange תהיה המשויכות לכל הדואר האלקטרוני שלךאם אתה משתמש בחברה לאירוח אתרים לארח את תחום האינטרנט שלך, ייתכן שתרצה להזין את שם קבוצת המחשבים שלך לאינטרנט עם “.local”. אם אתה מארח את תחום אינטרנט משלך יהיה להזין את שם התחום שלך כאן.

בדוגמה שלנו, אנו בהנחהYSHVILI.com מתארח ב חברת אירוח באינטרנטמאז אנחנו לא לארחYSHVILI.com בשרת Exchange זה, נשתמש YSHVILI.local כדי לציין את התחום הפנימי שלנו עבורYSHVILI.

הערה: ברגע שהזנת את שם התחום שלך קשה מאוד לשנות אותה בעתיד, כך שעליך לבצע טיפול נפלא כאשר מזין שם זה.

לאחר שהחלטת על שם התחום הפנימי שלך, שיהווה את קבוצת המחשבים Active Directory ובתחום והפעילים Exchange, לחץ על הבא.

Image

 

אשף ההתקנה תבקש ממך כעת אודות תאימותאם אתה מתכנן בקרי קבוצת מחשבים בהם פועלות גירסאות שונות של Active Directory, ברצונך בחרה רמת פונקציה כדי לכלול את גירסת Windows בה אתה משתמש עבור בקרי קבוצות מחשבים הנמוכה ביותרלחץ על הבא.

 Image

 

תישאל שאלה דומה שהוא ברמת קבוצת המחשבים במקום הרמה של היער במסך הקודםעליך בצע גישה זהה ולכלול את רמת פונקציה כדי לכלול את הגירסה הנמוך ביותר של Windows בכוונתך להשתמש עבור בקרי קבוצות מחשביםלחץ על הבא

Image

 

בקר קבוצת המחשבים הראשון צריך שרת DNS פועל באופן מקומימיקום אופטימלי הוא מתחילים נתקל אשף ההתקנה להתקין את שרת ה-DNS מקומיכמו כן, היא באופן אוטומטי תהפוך מחשב זה שרת קטלוג כללילחץ על הבא.

 Image

 

באפשרותך לציין היכן ברצונך Active Directory לאחסון הנתונים שלואם ברשותך רק כונן אחד בשרת שלך, השתמש ברירות המחדלאם יש לך מספר כוננים, באפשרותך לבחור איזה כונן לשימושלחץ על הבא.

 Image

 

צריך שיהיה עליך לשחזר את Active Directory במקרה של כשל בדיסק הקשיח, יהיה עליך לבצע אתחול השרת שלך לתוך מצב מיוחד הנקרא “מצב השחזור Directory”. יש עליך לאתחל את המחשב שלך למצב מיוחד זהיהיה עליך להשתמש בסיסמה מיוחדים עבור שחזור זה בלבדבשלב זה, באפשרותך להגדיר סיסמה זוהערה: סיסמה זו שונה מאשר חשבון מנהל, אם תשנה את סיסמת מנהל המערכת סיסמה זו לא ישתנהכך יהיה עליך לאחסן סיסמה זו לנצח במקום בטוח. לחץ על הבא.

Image

 

כעת אשף ההתקנה לסכם את התצורה בו הוא עומד ליצורכדי להתחיל את תהליך קביעת התצורה של בקר קבוצת המחשבים החדשה שלך, לחץ על הבא.

Image

אשף ההתקנה תציג את ההתקדמות כפי שהוא מגדיר שרת שלך. פעולה זו עשויה להימשך זמן רב. 

Image

 

לאחר השלמת ההתקנה, באפשרותך יוצג במסך האחרוןלחץ על סיום.

 Image

 

לאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.

Image

 

לאחר הפעלה מחדש של המחשב, Windows אמור להציג Server Manager. אתה אמור לראות על המסך ב– Server Manager בעלי תפקידים Active Directory ו– DNS Server מותקןגם בתהליך התקנת Active Directory יוסיף את התכונות “ניהול מדיניות קבוצתית” ו- “כלי ניהול שרת מרחוק“.

 Image

 

הוספת תפקיד – Active Directory Lightweight Services

כעת הכוללים Server שלך נקבעה עבור Active Directory, Exchange דורשת להוסיף שירות Lightweight. הערה: Exchange רק דורש משקל שירותים מותקניםהיא אינה דורשת את שירותי Lightweight שתוגדר.

לחץ על הקישור “הוסף תפקידי” ולאחר מכן בחר הוסף תפקיד “Active Directory Lightweight Directory Services”, לחץ על הבא.

Image

אשף ההתקנה להודיע לך כי תעשה את השינויים הבאים לשרת שלך. לחץ על הבא.  

Image

 

אשף ההתקנה יאשר את כוונתך, לחץ על התקנה כדי להתחיל.

Image

 

אשף ההתקנה תציג את התקדמותו.

Image

 

ולבסוף כאשר התפקיד הותקן, אשף ההתקנה תציג תוצאותיולחץ על סגור ולאחר מכן המשך להגדרת תפקיד זה שהותקנו זה עתה.

Image

 

בנקודה זו שלך ב– Server Manager צריכים להראות לך שיש לך את Active Directory Lightweight Directory Services מותקןזו מספיקה עבור Exchange. אם ברצונך ליצור מופעים LDS אתה ברוך הבא, אך פעילות זו אינו נדרש על-ידי Exchange.

הוספת תכונה – השירות Windows Process Activation Service

התכונה הבאה צריך Exchange מותקן הוא “תהליך שירות הפעלת Windows”. כדי להתקין תכונה זו, לחץ על הקישור “הוסף תכונות“.

Image

 

במסך בחירת תכונותסימון/שנתות תכונה ‘שירות הפעלת תהליכים ב– Windows’.
בחר את הפריטים תחת שירות זה ולחץ על הבא.

Image

 

לאשר את בחירותיך ולחץ על התקנה. windows כעת להתקין תכונה זו, כאשר היא להשלים, לחץ על סגור כדי לחזור ל– Server Manager.

Image

 

הוספת תפקיד – Web Server (IIS)

תפקיד הבא הדרוש על-ידי Exchange מותקן הוא Web Server IIS. כדי להתקין את תפקיד זה, ב– Server Manager לחץ על “הוסף תפקידי“.

Image

במסך בחר תפקידי שרת, סימון/שנתות תפקיד “Web Server (IIS)” ולחץ על הבא.

Image

 

התקנת IIS Server של האינטרנט להציג מידע אודות מה שהוא יבצעלחץ על הבא.

Image

 

exchange דורש מספר שירותים נוספים ניתן להוסיף להגדרות ברירת המחדל ב– IIS.

בנוסף להגדרות ברירת המחדל, סימון/שנתות שירותים נוספים הבאים:

·         אבטחה – אימות בסיסי

·         אבטחה – אימות של Windows

·         אבטחה – אימות מסוג Digest

·         ביצועים – דחיסת תוכן דינמי

·         כלי ניהול – תאימות ניהול של IIS 6 (כלול את כל הפריטים תחת שירות זה)

לחץ על הבא.

Image

 

אשף ההתקנה של שרת האינטרנט מאפשרת לך לאמת את הבחירות שלךלחץ על התקן כדי להתחיל.

Image

 

אשף ההתקנה יתקין כעת IIS בשרת Exchange שלך.

Image

 

כאשר IIS מותקן, לחץ על סגור כדי לחזור ל– Server Manager.

Image

 

הוספת תכונה – PowerShell

כעת אתה מוכן להתקין את התכונה הבאה הדורשת Exchange כתנאי מוקדם: “Windows Power Shell”. לחץ על Server Manager על הקישור “הוסף תכונת“.

Image

בחר את התכונה “Windows Power Shell” ולחץ על הבא. 

Image

 

במסך האישור ההתקנה, לחץ על התקן כדי להתחיל בתהליך התקנת תכונה זו.
כאשר התכונה Power Shell מותקן, לחץ על סגור כדי לחזור ל– Server Manager.

Image

 

יש לנו 2 רק פריטים יותר כדי לענות על דרישות של Exchange.

אפשר שיתוף יציאת TCP

בעת התקנת Windows Server 2008, הגדרת ברירת המחדל מבטלת שירות שנדרש על-ידי Exchange. יהיה עליך להפעיל שירות זה.

במסך Server Manager – הרחב “תצורת” בלוח יד שמאללאחר מכן לחץ על ‘שירותים‘. באמצע המסך יציג את השירותים המותקניםגלול אל השירות בשם “Net.Tcp יציאה שיתוף שירות“.

Image

 

ימינה לחץ על שירות “Net. שיתוף יציאת Tcp”ובחר באפשרות מאפיינים. 

Image

לשנות את ההפעלה בוטלה אוטומטי

Image

 

לחץ על אישור כדי לשמור את השינויים.

להחיל את ממיר מערכת Office 2007

יהיה עליך להוריד את 2007 Office System Converter Pack. לחץ על קישור זה כדי לעבור אל אתר ההורדות של Microsoft .

 Image

לחץ על הקישור “הורד קבצים מתחת“. לאחר מכן לחץ על לחצן “ההורדות” לצד שם הקובץ “FilterPackx64.exe”.

Image

הורד והתקן את חבילת סינון

Image

לחץ על הבא והמשך עם האשף.

Image

 

לאחר שהשלמת את התקנת מסנן Pack כעת אתה מוכן להתקין את Exchange 2010.

Image

 

תפקידי תכונות לא כדי להתקין /

exchange יש דרישה להשתמש משלו שירות SMTP אינו תפקיד SMTP Server 2008 המוכללתכתוצאה מכך, עליך לא להתקין את התכונה SMTP מתוך מנהל שרתזה יותקנו על-ידי Exchange. שים לב שאשף ההתקנה של Exchange להנפיק אזהרה לא כבר מותקנים שירותי SMTP, אבל אם אתה מתקין את התכונה Windows 2008 SMTP, ההתקנה של Exchange תתייחס אשר שגיאה.

 

התקנת Exchange Server 2010

כעת אתה מוכן להתקין את Exchange Server 2010.

בעת הפעלת תוכנית ההתקנה של Exchange Server, השלבים הראשונים 2 הושלמו ויהיה לא פעילבשלב הבא שעליך לבצע היא לבחור את אפשרויותלחץ על “בחר אפשרויות Exchange”.

 Image

כעת בחר באפשרות השפה המתאימה עבור הסביבה שלך

Image

 

לאחר בחירה באפשרות השפה שלך אתה מוכן מתבצעת ההתקנה.
לחץ על הקישור “התקנת Microsoft Exchange.”

Image

 

2010 שרת Exchange אשף ההתקנה להציג מידע אודות הפעילות יבצע, לחץ על הבא.

Image

 

לקבל את הסכם הרשיון ולחץ על הבא.

Image

 

באפשרותך לבחור להשתתף על דיווח אם אתה רוצה, לחץ על הבא.

Image

 

מכיוון שזהו Exchange Server מיועד להיות שרת Exchange רק שלנו, בחרנו התקנה רגילה שבה התקנת כל הרכיבים כדי להפוך Exchange זה לקבל, לאחסן ולשלוח דואר אלקטרוניבחר ‘התקנת שרת Exchange אופייני’ ולחץ על הבא.

Image

 

הזן את שם הארגון שלך, בדרך כלל זה מתאים שם חברה או שם התחום שלךלחץ על הבא.

Image

 

אם בכוונתך להשתמש לקוחות Outlook 2003 כדי להתחבר לשרת Exchange זה, ולאחר מכן בחר כן כדי לספק תאימות עם לקוחות אלה, לאחר מכן לחץ על הבא.

 Image

 

exchange כעת ישאל מה ברצונך לציין עבור האינטרנט מול צד של Exchange. בדוגמה שלנובאמצעות YSHVILI אנו יוצרים הצד הפונים לאינטרנט של Exchange כ– mail.YSHVILI.com.

Image

 

תוכנית ההתקנה של Exchange הבא ישאל אם ברצונך להצטרף לתוכנית חוויית הלקוח.

Image

exchange יוודא כעת כי מתקיימים כל התנאים המוקדמים. אם ישנם פריטים Exchange צריך, הוא להודיע לך בשלב זה. אם התנאים המוקדמים כל מולאו, לאחר מכן הקש התקן כדי להתחיל בהתקנה

Image

לאחר השלמת אשף ההתקנה של Exchange Server 2010, ניתן יהיה לראות את התוצאות של התקנת כל רכיב בתוך Exchange Server. אתה אמור לראות את כל הרכיבים עם סימן ביקורת ירוק.
להיות סיום הקש ו- Exchange Server שלך כעת מוכן לשימוש. 

Image

 

בסיום ההתקנה שלה Exchange, Exchange System Manager יופיעו. Exchange System Manager ינחה אותך מספר משימות התקנה של הצבה.

 Image

 

הוספת משתמשים בדואר אלקטרוני

הפעל את Exchange Management Console. הרחבת הפריט “נמען תצורה” ובחר את תיבת הדואר.

 Image

 

לחץ על האפשרות ‘תיבת דואר חדש’ בחלונית ‘ יד ימין תחת כותרת העמודה פעולות.

המשך עם האשף כדי ליצור כל אחד מהמשתמשים חדש.

בהצלחה:-):-):-):-)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WhatsApp Logo IT World